ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatálybalépés kelte: 2018. május 25.

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Lipták Optika

Székhely: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 70.

Cégjegyzékszám/egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: 05-09-008523

Adószám: 12536249-2-05

Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Miskolci Törvényszéki Cégbíróság

E-mail cím: info@liptakoptika.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: Lipták Róbert, Tel: 70/315-9022, E-mail: robert@liptakoptika.hu

Honlap: www.liptakoptika.hu

Tárhelyszolgáltató neve, címe és elérhetősége: Microware Hungary Kft. , 1148 Budapest, Fogarasi út 3 – 5.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ TARTALMA

A jelen adatkezelési tájékoztató célja („Adatkezelési tájékoztató”), hogy Ön tisztában legyen azzal, hogy www.liptakoptika.hu weboldalunkon való böngészés során milyen személyes adatait, hogyan és mire gyűjtjük, használjuk fel és miként biztosítjuk személyes adatai védelmét. Optikánk elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme és megóvása érdekében. Jelen Adatvédelmi tájékoztató tartalmazza, az Optikánk, mint adatkezelő elérhetőségeit, az általunk kezelt személyes adatok körét, az általunk kezelt személyes adatok kezelésének célját, azok kezelésének jogalapját, az adatkezelés módját és időtartamát, az adatvédelem és adatbiztonsági követelményeket, valamint a személyes adatai védelmében Önt megillető jogokat és jogérvényesítési módokat.

Mit jelent a személyes adat?

A személyes adat olyan, Önre, mint természetes személyre vonatkozó információ vagy információrészlet, mely alapján Önt közvetlenül (pl. neve alapján) vagy közvetve (pl. személyes egyedi azonosító útján) azonosítani lehet. Az Ön személyes adatai közé tartozhat pl.: családi – és utóneve, lakcíme, e-mail címe, IP címe vagy mobileszköze MAC címe, cookie-azonosítók (azaz sütik).

AMENNYIBEN NEM MÚLTÁL EL 16 ÉVES

Ha 16 év alatti kiskorú vagy, akkor a szülődet kérd meg, hogy olvassa el ezt a tájékoztatót és ő adja meg a weboldalon kért adatokat, pl. nevet, email címet.

SZÜLŐKNEK: Az Optikánk által nyújtott direkt marketing üzenetek és hírlevél küldéséhez a 16. életévüket be nem töltött személyek önállóan nem járulhatnak hozzá. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermek személyes adatait, illetve az azok kezeléséhez történő hozzájárulást ezért a szülőtől kérjük. A szülő (törvényes képviselő) jóváhagyása a gyermek felhasználói tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja. A jelen szakasz vonatkozik a cselekvőképességet a személyes adatok kezelése tekintetében korlátozó gondnokság alatt állókra is.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Optikánk fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Amennyiben Optikánk szolgáltatási köre a jövőben bővül, és az új szolgáltatások bevezetése bármiféle változást eredményez a személyes adatok gyűjtésében, illetve felhasználásában, arra vonatkozóan további információkat bocsátunk az Ön rendelkezésére. Eltérő jelzés hiányában az új vagy további szolgáltatásokra jelen Adatkezelési tájékoztató vonatkozik. Amennyiben jelen Adatkezelési tájékoztató módosításra kerül, a hatályos adatkezelési tájékoztatót a weboldalunkon közzétesszük, valamint amennyiben az e-mail címét részünkre megadta, úgy az Ön által megadott e-mail címre is elküldjük. Ahhoz, hogy az esetleges változásokról, illetve módosításról tudomást szerezzen ajánlott Optikánk weboldalának ill. megadott e-mail postafiókjának rendszeres látogatása, ellenőrzése.

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA

Optikánk által történő adatkezelés a weblapunkon való böngészés során főként az Ön hozzájárulásán alapszik (pl. amikor hírlevelünkre feliratkozik). Az alábbiakban egy összefoglaló táblázatot talál, mely fontos információkkal szolgál arról, hogy miként gyűjtjük az Ön személyes adatait, milyen típusú adatokat gyűjtünk, illetve azokat miért használjuk fel, mi az adatkezelésünk jogalapja, valamint meddig tároljuk személyes adatait az egyes adatkezelési célokkal kapcsolatban.

Online időpont foglalás, látásvizsgálatra való bejelntkezés.

Optikánkban történő látásvizsgálatra való bejelentkezéshez elegendő a név megadása.

Telefonszám megadása esetén (nem kötelező) esetleges – optikánkban történő műszaki, technikai hibák esetén – értesíteni tudjuk, hogy abban az időpontban nem tudjuk megcsinálni a látásvizsgálatot. A telefonszámot tovább nem őrizzük csak a vizsgálati időpontig.

AZ ÖN JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Önt az Optikánk által kezelt személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

• Hozzáféréshez való jog

• Helyesbítés joga

• Törléshez való jog

• Adatkezelés korlátozásához való jog

• Adathordozáshoz való jog

• Tiltakozás joga

• Hozzájárulás visszavonásának joga

• Egészségügyi dokumentáció megismerésének joga

HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, ezzel kapcsolatban tájékoztatást kérhet arról, hogy Optikánk milyen adatokat kezel Önről, ezen adatok a személyes adatok mely kategóriájába tartoznak, ezeket milyen célból kezeljük és meddig, kinek adjuk át (címzettek kategóriája, ideértve különösen a nem Európai Uniós tagállami címzetteket). Ezen joga keretében Ön arról is tájékoztatást kaphat, hogy milyen jogai vannak az adatkezessel kapcsolatban; nevezetesen kérheti azok törlését, kezelésük korlátozását, személyes adatai helyesbítését és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Önnek továbbá e körben joga van ahhoz is, hogy panaszt nyújtson be a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság). Amennyiben az adatait nem Ön adta meg, úgy tájékoztatást kérhet az adatok forrására vonatkozóan is.

HELYESBÍTÉS JOGA

Amennyiben az Ön adatai változnak vagy azokat rosszul rögzítettük kérheti adatai helyesbítését, kijavítását, pontosítását. Amennyiben adatai hiányosan kerültek felvételre, úgy kiegészítő nyilatkozattal kérheti azok kiegészítését is ezen körben.

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Ön kérheti, hogy az alábbi feltételek esetén személyes adatait töröljük:

• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük

• Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

• Ön tiltakozik az adatkezelések ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

• a személyes adatokat jogellenesen kezeltük

• a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell az adatokat

• közvetlenül gyermekeknek kínált szolgáltatások vonatkozásában.

Amennyiben Optikánk nyilvánosságra hozta a személyes adatot, akkor megtesszük a tőlünk elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Felhívjuk figyelmét, hogy nem tudjuk teljesíteni törlési kérelmét, ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek az adatok, vagy ezzel korlátoznánk a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jogot, vagy a ránk vonatkozó jogszabályi kötelezettség (illetve közérdek, tudományos, kutatási vagy statisztikai cél) a törlési kéréssel ellentétes kötelezettséget ír elő számunkra.

ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG

Az alábbi esetekben Ön kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk:

• Ön szerint nem pontosak az adatok, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely alatt ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát

• az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

• minekünk már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

• ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról mindazokat tájékoztatjuk, akikkel közöltük a személyes adatokat, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az ilyen címzettek listáját Ön -kérésére- megkaphatja.

ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Önnek joga van arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait megkapja, ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ill. utasítása alapján Optikánk továbbítsa az Ön által megjelölt másik adatkezelő részére, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul és automatizált módon történik. A hordozás nem sértheti mások jogait és szabadságait, vagy a törléshez (elfeledtetéshez) való jogot.

TILTAKOZÁS JOGA

Amennyiben az Ön adatainak kezelése Optikánk jogos érdekén alapul vagy közérdeken, ill. közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében történik, úgy Ön külön tiltakozhat ezen adatkezeléssel szemben, ideértve a profilalkotást is. Optikánk a PROFILAKOTÁS fejezetben foglaltak szerint végez profilalkotást. Ezen esetekben személyes adatait nem kezeljük tovább, kivéve adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Amennyieben a személyes adatai kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, mi pedig a tiltakozás után nem kezelhetjük tovább az adatokat.

HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁNAK JOGA

Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

OPTIKÁNK ELJÁRÁSA A FENTI JOGOK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

Optikánk indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól. Ha a kérelem összetett, vagy nagy számú kérelem érkezik, a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg. A tájékoztatás és az intézkedés díjmentes, kivéve az egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó kéréseket. Ezekben az esetekben ésszerű díjat számolunk fel, vagy megtagadjuk a kért intézkedést. A kérelem kapcsán a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információkat kérhetünk Öntől. Az Ön általunk kezelt személyes adatainak másolata is első esetben ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségekkel megegyező díjat kérünk.

Önt a személyes adatainak Optikánk részéről történő kezelésével kapcsolatban az alábbi jogérvényesítési és jogosrvoslati lehetőségek illetik meg:

• Panaszjog

• Bírósági jogorvoslathoz való jog

• Kártérítéshez való jog

A Ön jogérvényesítése a GDPR, valamint a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) alapján lehetséges.

PANASZJOG

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelésünkkel kapcsolatban panaszt tegyen a felügyelti hatóságnál, amennyiben úgy vél, hogy adatkezelésünk nem jogszabályoknak megfelelően történik. A felügyeleti hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400.

• Bírósághoz fordulás joga

Önnek joga van ahhoz, hogy bírósághoz forduljon:

• a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, kötelező erejű döntése ellen

• abban az esetben, ha a felügyeleti hatóság az Ön által benyújtott panasszal nem foglalkozik, az Ön jogosnak vélt panaszát elutasította, vagy egyáltalán nem tájékoztatja Önt három (3) hónapon belül a panasza fejleményeiről, annak eredményéről

• a panaszjogának sérelme nélkül bírósághoz fordulhat, amennyiben úgy véli, hogy a GDPR szabályainak nem megfelelő adatkezelés miatt megsértették a rendelet szerinti jogait.

A felügyelti hatósággal szemben a perre a magyar bíróságok rendelkeznek hatáskörrel, Optikánk ellen a per megindítható az Optikánk székhelye szerinti bíróság vagy az Ön lakóhelye/szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is.

• Kártérítéshez való jog

Amennyiben Ön a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett (sérelemdíj) az elszenvedett kárért kártérítésre jogosult, az adatkezelőtől (Optikánk) vagy az adatfeldolgozótól. Optikánk, ill. az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. Az ilyen perek megindíthatók az Optikánk székhelye szerinti bíróság ill. az Ön lakóhelye/szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is. A sérelemdíj megfizetése iránti, illetve a 30 millió forintot nem meghaladó vagyonjogi (pl. kártérítés iránti) perek a járásbíróság hatáskörébe tartoznak, a 30 millió forintot meghaladó vagyonjogi perek pedig a törvényszék hatáskörébe.

ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

Optikánk az Ön személyes adatait az alábbi jogszabályok alapján kezeli:

• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE -GDPR- (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

• Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotörvény”)

• 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól („Grt.”)

• 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről („DM törvény”)

ADATVÉDELMI KAPCSOLATTARTÓ

Az Ön részére segítséget az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az Ön jogainak biztosításában az Optikánk adatvédelemért felelős, kijelölt kapcsolattartója nyújt segítséget az e-mail robert@liptakoptika.hu címen vagy a 70/315-9022 telefonszámon keresztül hétfőtől péntekig, 8 és 17 óra között. Adatvédelmi tisztviselő neve: Lipták Róbert

HATÁLYOS JOG ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog az irányadó.

Amennyiben az Ön országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknál szigorúbb szabályokat rendelnek a felek részére, Ön köteles azoknak eleget tenni. Ön azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő felelősségét a jelen Adatkezelési Tájékoztatóra irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabályok és bírósági döntések alapján lehetséges legteljesebb mértékig kizárja a Felhasználó országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő fejezetcímek csupán a tájékoztatást szolgálják, önmagukban nem elegendők az adatkezelések megértéséhez.

Amennyiben olyan kérdése lenne, melyre a jelen Adatkezelési Tájékoztató nem nyújtott egyértelmű választ, kérjük, írja meg az robert@liptakoptika.hu e-mail címre.

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.